เจาะลึก WIFI Roaming 802.11r/k/v by Ed SiamWireless

มองเห็นการทำงานของ WIFI แบบจับต้องได้ ด้วยการใช้ WireShark ดูว่า ตอนที่เราเชื่อมต่อ WIFI ไม่ว่าจะเป็น Open/WPA หรือ EAP มีขัั้นตอนการสื่อสารระหว่าง Client และ Access Point อย่างไร และเมื่อเรานำมาตรฐาน WiFi Roaming 802.11r/k/v เข้ามาใช้ มาตรฐานดังกล่าวช่วยในขั้นตอนส่วนไหนบ้าง