4way handshake ในระบบการเชื่อมต่อ WiFi คืออะไร

หนึ่งใจขั้นตอนที่สำคัญของการสื่อสาร WiFi ให้มีความปลอดภัย ก็คือขั้นตอนการทำ 4way handshake ระหว่างอุปกรณ์กับ Access point – ว่าแต่ขั้นตอนที่ว่านี้มีไว้เพื่อทำอะไร มาฟังคุณเอ็ด ผู้เชี่ยวชาญจาก SiamWireless มาเล่าให้ฟังกันครับ