Mikrotik OpenFLOW by อ.ตะวัน ทองพุก

Mikrotik OpenFLOW ดีอย่างไร? ใช้อย่างไร? อาจารย์ตะวัน ทองพุก ผู้ซึ่งใช้งานจริงอยู่จะมาเล่าให้ฟังครับ 🙂