เรียน Script Mikrotik ตอนที่ 1

หลายท่านทราบกันอยู่แล้ว ว่า Mikrotik สามารถเขียนสคริปต์ได้ และถ้าเราเข้าใจ ศักยภาพที่เราจะนำ Mikrotik ไปใช้งานก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นอีกมาก แต่การเริ่มต้นเข้าใจ Script Mikrotik อาจจะยังไม่ง่ายเพราะไม่ค่อยมีใครทำเนื้อหาตรงนี้ให้อ่านกัน

เลยเชิญ คุณต้น @{tondev} พ่อมดไอที กับน้องเจ @Phipitthon Poungpong เจ้าของสคริปต์เจ๋งๆ หลายตัวที่นำมาแจกกันทั้งใน FB Group Mikrotik Tutorial และใน Mikrotik OpenCHAT มาสร้างบันไดก้าวแรกให้กับทุกท่านกันครับ

ตัว Script ที่ที่ใช้บรรยายใน Video สามารถ Copy & Paste จากโค๊ดที่อยู่ใต้ Video ได้เลย สำหรับไฟล์ Presentation และ Syntax Highlight ของ NotePad++ ที่สอบถามมาใน Live คุณต้นได้ฝากมา และผมแนบไว้ที่ใต้ข้อความนี้แล้วเช่นกัน  หรือหากท่านใดสนใจ Syntax Highlight ของ Editor ตัวอื่นนอกจาก NotePad++ แล้ว อาจจะลองค้นหาเพิ่มเติมจาก Forum ของ Mikrotik ได้ที่ ลิงค์นี้ ครับ

# oct/03/2020 22:56:15 by RouterOS 6.47.1

:local 2G ([/interface wireless print as-value where band~"2ghz*"]->0->"name");
:local 5G ([/interface wireless print as-value where band~"5ghz*"]->0->"name");

/interface wireless
set [ find default-name=$5G ] band=5ghz-a/n/ac channel-width=\
  20/40/80mhz-Ceee country=thailand disabled=no mode=ap-bridge ssid=\
  MikroTik5G
set [ find default-name=$2G ] band=2ghz-b/g/n channel-width=20/40mhz-Ce \
  country=thailand disabled=no mode=ap-bridge ssid=MikroTik2.4G
/interface wireless security-profiles
set [ find default=yes ] supplicant-identity=MikroTik

/interface bridge
add name=BRI-TEST protocol-mode=none vlan-filtering=yes

/interface vlan
add comment=ServerZone interface=BRI-TEST name=VLAN100 vlan-id=100
add comment=Support interface=BRI-TEST name=VLAN101 vlan-id=101
add comment=Account interface=BRI-TEST name=VLAN102 vlan-id=102

/ip dhcp-client
add disabled=no interface=ether1

/interface list
add name=WAN
add name=InterfaceListVlan101
add name=InterfaceListVlan102
add name=LIMITED-ZONE
add name=SERVER-ZONE
add name=InterfaceListVlan100
add include=InterfaceListVlan101,InterfaceListVlan102 name=LOCAL-BRIDGE
add include=SERVER-ZONE name=FREE-ZONE

/interface list member
add interface=ether1 list=WAN
add interface=ether2 list=InterfaceListVlan101
add interface=ether3 list=InterfaceListVlan102
add interface=ether4 list=InterfaceListVlan100
add interface=$5G list=InterfaceListVlan101
add interface=$2G list=InterfaceListVlan101
add interface=VLAN101 list=FREE-ZONE
add interface=VLAN102 list=LIMITED-ZONE
add interface=VLAN100 list=SERVER-ZONE

/ip pool
add name=POOL101 ranges=192.168.101.10-192.168.101.20
add name=POOL102 ranges=192.168.102.10-192.168.102.20
add name=POOL100 ranges=192.168.100.10-192.168.100.20
/ip dhcp-server
add address-pool=POOL101 disabled=no interface=VLAN101 name=DHCP101
add address-pool=POOL102 disabled=no interface=VLAN102 name=DHCP102
add address-pool=POOL100 disabled=no interface=VLAN100 name=DHCP100
/interface bridge port
add bridge=BRI-TEST interface=InterfaceListVlan101 pvid=101
add bridge=BRI-TEST interface=InterfaceListVlan102 pvid=102
add bridge=BRI-TEST interface=InterfaceListVlan100 pvid=100
/interface bridge vlan
add bridge=BRI-TEST tagged=BRI-TEST vlan-ids=102
add bridge=BRI-TEST tagged=BRI-TEST vlan-ids=100
add bridge=BRI-TEST tagged=BRI-TEST vlan-ids=101
/ip address
add address=192.168.101.1/24 interface=VLAN101 network=192.168.101.0
add address=192.168.102.1/24 interface=VLAN102 network=192.168.102.0
add address=192.168.100.1/24 interface=VLAN100 network=192.168.100.0

/ip dhcp-server network
add address=192.168.100.0/24 dns-server=192.168.100.1 gateway=192.168.100.1
add address=192.168.101.0/24 dns-server=192.168.101.1 gateway=192.168.101.1
add address=192.168.102.0/24 dns-server=192.168.102.1 gateway=192.168.102.1
/ip dns
set allow-remote-requests=yes
/ip firewall filter
add action=jump chain=forward in-interface-list=LOCAL-BRIDGE jump-target=\
  ChainForwardAll out-interface-list=SERVER-ZONE
add action=jump chain=forward in-interface-list=SERVER-ZONE jump-target=\
  ChainForwardAll out-interface-list=LOCAL-BRIDGE
add action=jump chain=forward in-interface-list=LIMITED-ZONE jump-target=\
  ChainForwardLimited out-interface-list=WAN
add action=jump chain=forward in-interface-list=WAN jump-target=\
  ChainForwardLimited out-interface-list=LIMITED-ZONE
add action=jump chain=forward in-interface-list=FREE-ZONE jump-target=\
  ChainForwardAll out-interface-list=WAN
add action=jump chain=forward in-interface-list=WAN jump-target=\
  ChainForwardAll out-interface-list=FREE-ZONE
add action=drop chain=forward
add action=jump chain=input in-interface-list=WAN jump-target=AcceptInput \
  protocol=udp src-port=53
add action=drop chain=input in-interface-list=WAN
add action=accept chain=ChainForwardLimited dst-port=80,443,8080 protocol=tcp
add action=accept chain=ChainForwardLimited protocol=tcp src-port=80,443,8080
add action=accept chain=ChainForwardLimited protocol=icmp
add action=accept chain=ChainForwardAll
add action=accept chain=AcceptInput
/ip firewall nat
add action=masquerade chain=srcnat out-interface-list=WAN
/system clock
set time-zone-name=Asia/Bangkok
/system ntp client
set enabled=yes primary-ntp=162.159.200.123 secondary-ntp=103.47.76.177