WiFi AP ตัวเดียวแรงๆ เชื่อมต่อได้ 200 เครื่อง น่าใช้จริงหรือ?

รู้จักการทำงานของระบบ WiFi ว่าถ้าใช้ Access Point ที่รองรับเครื่องลูกได้ 200 เครื่องจริงตามที่โฆษณาแล้ว หน้าตาจะออกมาเป็นอย่างไร? พร้อมความรู้เบื้องต้นในการออกแบบ WiFi เพื่อรองรับการเชื่อมต่อจำนวนมาก บรรยายโดย @pppui จากกลุ่ม Mikrotik Line OpenCHAT https://bit.ly/MikrotikLineOpenCHAT